تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بیماری معبد در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بیماری معبد در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب و دیدن بیماری در معبد در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [مرض في الصدغ] ابن سیرین در خواب:

[1]شقیقه: طرف صورت که از چشم تا گوش امتداد دارد.

و ضایعه در شقیقه[1] در خواب، بلا برای پول مضر است. (اگر شخصی در خواب ببیند که در شقیقه هایش ضایعه یا بیماری وجود دارد، ممکن است خواب او نشان دهنده کمبود پول باشد.)

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن بیماری معبد در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب صورت و شقیقه، تعبیر خواب یا رؤیت بیماری، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا