تعبیر دیدن مرض در خواب بیماری ابن سیرین

معرفی

دیدن بیماری و ابتلا به آن در خواب تعبیر خوبی نیست و به طور کلی نیست، چنانکه امام ابن سیرین نیک و بدی را که با دیدن بسیاری از امراض در خواب متحمل می شود، بیان کرده است که نور آن در این است. مقاله.

بیماری را ببینید

تعبیر دیدن بیماری ها در خواب

الغام بن سیرین می گوید: هر که در خواب ببیند که تب دارد، دلیل بر مرگ است و ادامه غصب با آن با وجود معالجه، دلیل بر اصرار بر گناهان است و تب سفاهت، دلیل بر توبه است. گناهی که به سزای ارتکاب آن رسید و تب فاجعه غفلت در امر دین است و تب صلیب زود باطل می شود و ربع تب دلیل بر بازگشت به گناه پس از توبه است.

و جذام در خواب جامه بی زینت است یا رزق از پول است و گال بی آب است و خستگی از جانب خویشاوندان و اگر در گال آب باشد زحمت و توبه در گرفتن روزی است هر که بیند. در دیگران آن را ببیند و اگر در دیگران ببیند دچار آن نمی شود و گال و آبله دلیل بر محدود بودن مالی است و در مورد زخم نیز همین گونه است.

سرخک کسب مال است و خارش از دست دادن حال خویشاوندان و عیادت آنان و گاه خسته می شوند.

لرزه در اعصاب نشانه سختی است، لرزه در سر از دست دادن رهبر، لرزه در سمت راست سختی و پریشانی زندگی، لرزش در ران نشانه سختی در سیاست طایفه ای است. و در پاها نشانه خستگی از زندگی است و زهر مرگ است.

تفسیر تفاوت در بیماری ها

و هر کس در خواب ببیند که مرض سرد دارد، دلیل بر اهمال در واجبات و تکالیف و حقوق است و امراض داغ دلیل بر سلطنت و قدرت است و مرگ مرض دلیل بر اسراف در مال او بدون اراده است. خدا یا بدهی هایی که از مردم به اسراف گرفت و نپرداخت.

و امّا امراض خیس دلیل بر سختی و ناتوانی در کار و روزی است و جنون به نسبت جنون که به آن می رسد مال است و جنون زن باروری سنت است. و سردرد گناهی است که باید از آن توبه کرد.

کچلی در خواب شریعت عقیم، بریدگی بینی و بیرون آوردن چشم سقوط از قضا، کری فساد دین، و کوری روی گردانی از حق است، یا اندوهی است که بیننده را می گیرد و خانواده اش دلیل بر ارتکاب گناه یا از دست دادن دین، کوری خیال باطل، کک و مک گواه بر بسیاری از گناهان و آفت غم است.

تعبیر داروها در خواب

و مشاهده استعمال داروها اگر در خواب مریض را شفا دهد و اگر نفعی به او نرساند بد است و خیر را در رنگهای روشن خود حمل می کند و اگر زرد یا تیره باشد بد است، پس این رنگها دلیل بر این است که مرگ و بیماری در واقعیت

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا