تعبیر خواب ابن سیرین – خواب لکه دار شدن خون در خواب (برای بیمار)

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب لکه دار شدن خون در خواب (برای بیمار)

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب لکه دار شدن (برای مریض) یا دیدن بیمار در خواب یا در خواب خون آلود یا خون آلود.

تفسیر یک چشم انداز [التلطخ بالدماء (للمريض)] ابن سیرین در خواب:

[1]آغشته به خون: یعنی خون پوشیده، آغشته به خون یا خون پوشیده شده.

مطلوب نیست بیمار خود را در خواب ببیند در حالی که خون آلود است[1]، که در تفسیر خوب نیست.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن بیمار غرق در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب خون، تعبیر خواب یا رؤیت بیمار، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا