تعبیر خواب ابن سیرین – خواب آب خوردن در خواب (برای بیمار)

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب آب خوردن در خواب (برای بیمار)

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب آب خوردن (برای مریض) یا دیدن آب شیرین یا خالص در خواب یا در خواب مریض.

تفسیر یک چشم انداز [شرب الماء (للمريض)] ابن سیرین در خواب:

به همین ترتیب، برای بیمار مطلوب است که خود را در حال نوشیدن آب شیرین ببیند، زیرا از آن به عنوان شفا تعبیر می شود. (اگر بیمار در خواب ببیند که گویی آب شیرین نوشیده است، خواب او نیز نشان دهنده شفای او و بهبودی از بیماری است).

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن آب خوردن بیمار در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب آب خوردن، تعبیر خواب یا رؤیت بیمار، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا