تعبیر خواب ابن سیرین – خواب گال در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب گال در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب بیماری گال یا دیدن بیماری گال در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [مرض الجرب] ابن سیرین در خواب:

[1]گال: یک بیماری پوستی.

و بیماری گال[1] در خواب عموماً به آسیب مالی ناشی از زحمت تعبیر می شود یا ممکن است به خستگی از جانب بستگان نیز تعبیر شود. (اگر در خواب ببیند که گال دارد، خوابش نشان می دهد که پس از زحمت یا خستگی، پول یا منفعتی به دست می آورد، یا ممکن است خواب نشان دهنده خستگی برخی از خویشاوندان باشد – یعنی خستگی در قسمت خویشاوندی-)

(نیز گفته شد: اگر در خود گال دید – یعنی صاحب خواب خود را مبتلا به گال دید – این در تعبیر خواب محبوبتر و بهتر بود از اینکه در خواب ببیند که دیگری یا دیگری. مبتلا به گال است، زیرا دیدن گال در دیگران، بیننده خواب را از او دور می کند یا از او دور می شود، پس تعبیر این خواب در صورت دیگر بهتر است). دیدن فرد دیگری که از گال رنج می برد و نه فردی که بینایی دارد، ممکن است نشان دهنده غم و اندوه یا نگرانی باشد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن بیمار گال در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب بیماری گال، تعبیر خواب یا رؤیت بیماری پوستی، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا