تعبیر خواب ابن سیرین – خواب افتادن دندان آسیاب در دست در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب افتادن دندان آسیاب در دست در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و افتادن دندان آسیاب در دست در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [سقوط الاضراس العليا في اليد] ابن سیرین در خواب:

گفته شد: اگر خواب ببیند که دندانهای آسیاب یا دندانهای بالایی از دستش افتاده است، خوابش نشان می دهد که پول به او می رسد (یعنی ضربه می خورد یا پول و مال می گیرد).

ابن سیرین رحمه الله

نقل شده است که مردی در خواب دید که سه دندان از دهان خود در دست (دست خود) گرفته و نوک انگشتان خود را روی آن ها (انگشت های خود) گذاشته است، به او پیشنهاد داد که پولی (یک و یک) پیدا کرده است. نیم درهم).

تعبیر افتادن دندان آسیاب بالا در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب افتادن دندان آسیاب به دست یا برداشتن دندان آسیاب با دست یا آسیاب، تعبیر خواب یا رؤیت. از افتادن دندان آسیاب یا آسیاب، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا