تعبیر خواب ابن سیرین – خواب اجابت مزاج و دفن مدفوع در خاک در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب اجابت مزاج و دفن مدفوع در خاک در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن اجابت مزاج و سپس دفن مدفوع در خاک در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [التبرز ثم طمر البراز بالتراب] ابن سیرین در خواب:

اگر انسان در خواب ببیند که از جایی عبور کرده (اجابت کرده یا مدفوع کرده) و آن را با خاک پوشانده است، اشاره می کنم.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن دفن مدفوع در خاک در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب اجابت مزاج، تعبیر خواب یا رؤیت خاک، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا