تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بیرون آمدن شیر از خاک در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و بیرون آمدن شیر از زمین در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [خروج الحليب من الأرض] ابن سیرین در خواب:

ظاهر شدن ماست (یعنی شیر) از زمین و خروج آن از آن، در خواب به ظاهر ظلم یا ظلم تعبیر می شود. اگر کسی در خواب ببیند که گویا زمین شیر (یعنی شیر) می ریزد، خوابش نشان می دهد که به او مبتلا می شود.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب بیرون آمدن شیر از خاک (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب شیر، تعبیر خواب یا رؤیت شیر، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا