تعبیر خواب ابن سیرین – خواب شیر عقرب را در خواب ببینید

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب شیر عقرب را در خواب ببینید

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و رؤیا نوشیدن شیر عقرب (هرکه ببیند عقرب شیر دارد یا شیری بنوشد که شیر ندارد) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [حليب العقارب أو حليب ما لا حليب لها] ابن سیرین در خواب:

گزنده، گزنده یا گزنده، مانند عقرب، مار و مانند آن.

همچنین گفته شد که هر که دید و گویا حرامزاده شیری (یعنی شیرینی) دارد و دید که از آن شیر (یعنی شیر) می نوشد، برای تو خوب است. هر کس در خواب ببیند که شیر یکی از نیش خواران را نوشید، خوابش نشان می دهد که اوست که آن را می نوشد.

و شیری که شیر ندارد (یعنی شیری که شیر ندارد) در خواب نیز وقتی حیض به سن بلوغ رسید تعبیر می شود. فَمَنْ رَأَى فِي مَنَامِهِ وَكَأَنَّ مَا لَا أَلْبَان لَهَا أَصْبَحَتْ تدر لَبَنًا أَوْ بِهَا لَبَن (أَوْ أَْنْ مَا لَا حَلِيب لَهَا أَصْبَحَتْ تدر حَلِيبًا أَوْ بِهَا حَلِيبَاً)، دَلَّتْ رُؤْيَاُهُ عَلَى أَنَّهُ يَبْلغُ مناه وَيَصِل لِمُرَادهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن نوشیدن شیر عقرب یا حشرات در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب شیر، تعبیر خواب یا رؤیت شیر، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا