تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خوردن شیر در خواب (مار)

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خوردن شیر در خواب (مار)

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و رؤیا نوشیدن شیر مار (کسی که ببیند مار شیر دارد یا شیری خورد که شیر ندارد) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [حليب الأفاعي أو حليب ما لا حليب لها] ابن سیرین در خواب:

اگر در خواب دیده شود که گویا شیری است برای عمر (یا شیرینی جان یا پاشنه ترین) و دید که نوشیدنی از این (گاو) است.

چنین گفته شد: هر که دید و این که برای شیر (هر شیرینی) روزی است، و دید که از این شیر نوشید (یعنی حلال این است)، من دیده شده ام. و شیری که شیر ندارد (یعنی شیری که شیر ندارد) در خواب نیز وقتی حیض به سن بلوغ رسید تعبیر می شود. هر که در خواب ببیند که گویا شیری برایش نیست، شیر یا شیر با شیر شده است (یعنی شیرینی می‌آفریند یا با آن).

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن نوشیدن شیر مار یا مار در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب شیر (شیر مار)، تعبیر خواب یا رؤیت شیر، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا