تعبیر خواب ابن سیرین – خواب کم شدن بازوی دست در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و کم شدن بازوی دست یا دست در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [عضد اليد فيه نقصان] ابن سیرین در خواب:

و هر کس در خواب ببیند که در آغوشش کمبودی است، به قدر کمبود آن مصیبت یا مصیبت است.

و مردی دید که در استخوان بازو ناقص است، رؤیاهای خود را برای بیان کننده ای بیان کرد و گفت: کم عقل می شوی.

ابن سیرین رحمه الله

بازو، کف دست، دست، ساعد، بازو

تعبیر دیدن کم شدن بازوی دست در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب بازوی دست، تعبیر خواب یا دیدن دست ها، تعبیر خواب ابن سیرین

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا