تعبیر خواب ابن سیرین – خواب راه رفتن پابرهنه بدون کفش

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب راه رفتن پابرهنه بدون کفش

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن راه رفتن پابرهنه بدون کفش در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [المشي حافي القدمين] ابن سیرین در خواب:

راه رفتن با پای برهنه در خواب نشان دهنده خستگی و سختی است. هر که در خواب ببیند که پابرهنه راه می رود، خوابش بیانگر سختی یا خستگی اوست – این در بیداری اوست.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن پابرهنه راه رفتن در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب راه رفتن با پای برهنه بدون کفش، تعبیر خواب یا رؤیت راه رفتن با پای برهنه، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا