تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بریدن مرد در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بریدن مرد در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن بریدگی مرد (مرد بریده) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [قطع الرِّجْل] ابن سیرین در خواب:

اگر شخصی در خواب ببیند که یکی از پاهایش بریده شده است، خوابش نشان می دهد که بخشی از پولش از بین می رود. و گفته شد: هر که در خواب ببیند که پایش بریده شده، از مال خود می رود.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن مرد در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب بریدن مرد، تعبیر خواب یا رؤیا بریدن مرد، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا