تعبیر دیدن و خواب دیدن مار در خواب ابن سیرین

معرفی

و خستگي يا آنچه كه به ( مار ) معروف است در بينايي شر است و گواه دشمن مورد انتظار و قوت دشمن بر حسب سياهي مار مرئي و مقدار سمي كه حمل مي كند تغيير مي كند. سلامتی کی دیدنش بد است؟؟ و چه خوبی در آن وجود دارد؟؟؟؟ تعبیری که علمای تفسیر از آن کرده اند چیست؟

مار را ببین

مار را ببین

کسى که در خواب مارى ببیند و از آن بترسد و به او نزدیک نشود خوابش نشانگر امنیت او از دشمن و دورى او از اوست و اگر با وجود ترس از آن به آن نزدیک شود، کمبود نیروى دشمن است. و بزدلی و اگر ببیند که از لانه خود بیرون می آید، روزی نرها است و اگر مار وارد خانه او شود، رسیدن دشمن به هدف و فریب او توسط اهل خانه است. هر کس او را بعد از ورود به خانه بگیرد، بیننده مقداری از پول دشمن را بافته است.

و مار كوچك، كوچك پارسا است و زشتي شكل مار و بيرون آمدن نيش، دليل بر قوت دشمن است، اگر صاحب خواب خود را در حال مار بيند، تغيير مار است. نیت و وفاداری بصیر به کفار به جای مسلمانان، و هر کس در خانه خود به گروهی از مارها غذا دهد و آنها را پناه دهد، دلیل بر حمایت او از دشمنان مسلمانان است.

و اگر مار از بیننده پیروی کرد، دشمنان منتظر او هستند و اگر در خواب جان خود را در هم آمیخت، دشمنان ضعیف اهل بیت و بستگان و دوستان هستند.

دیدن کرم های معده از خویشاوندان بیننده است و بیرون آمدن آنها از شکم او برای او مصیبت است.

دیدن کشتن مار

جنگیدن با مار در خواب، جنگ با دشمن است، پس اگر کشتن آن نشانه پیروزی او بر دشمن و پیروزی او بر او باشد و مارگزیده شدن، ضرری است که دشمنش به او وارد می کند.با یکدیگر. ، فتنه ای است که در محل برای پیروز شدن بیننده بر دشمنان خود پیش می آید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا