تعبیر دیدن و خواب انگشتر طلا و نقره و عاج در خواب ابن سیرین.

معرفی

دیدن انگشتر در خواب دلیل بر اموالی است که بیننده دارد و برای زنان ممدوح است و ممکن است برای مردان نیز ممدوح باشد، چنانکه موارد دیدن آن را چنانکه به شیخ محمد بن رسیده برشمرده ایم. سیرین خدا رحمتش کند.

حلقه را ببین

دیدن انگشتر طلا

هر که ببیند انگشتر طلا به او داده اند یا آن را خریده است، اگر شایستگی آن را داشته باشد، ولایت می گیرد و حکومت می کند، یا اینکه پادشاه را به دست می آورد زیرا ملک سلیمان در حلقه او بود و ممکن است پادشاه در آن نماینده باشد. خانه ای را که بخرد یا مال و اموالی را که زن به دست آورد با او ازدواج کند و انگشتر او به حق او شکسته شود.

انگشتر در رؤیت او نیز نشان دهنده زن و زایمان او یا خرید کنیز و کار نیک او است و طلا برای مرد ذلت و ذلت است و انگشتر طلا در خواب زنی است که پولش رفته.

و گفته شد: اگر مردی انگشتر طلا را به انگشت انگشتر خود ببندد و آن را در جای دیگر بگذارد، بیانگر این است که همسرش را به کار زشت وادار می کند.

دیدن انگشتر نقره و عاج

و هر کس در خواب ببیند که انگشتر نقره ای از خدا یا رسولش گرفت، از عاقبت بدی در امان است، زیرا هر چه از آنها گرفته شود نیکو است و هر که آن انگشتر را از عالمی بگیرد، نصیب زیادی خواهد داشت. از علم و فهم، بدبختی و بدبختی است.

اگر مردی در خواب ببیند که پس از کار و کوشش انگشتری از طلا به دست کرده است، این برای او بهتر است، زیرا به چیزهای بزرگ و دشوار امیدوار است، سپس به آنها دست دراز کرده و به دست می آورد.

و اما انگشتر عاج و شاخ برای زنان بهتر است، و گفته شد: او فرمانروای بزرگی است و هر که انگشتر عاج یا نقره بیابد، چیزهای نیکو به دست می‌آورد، مانند گرفتن پول یا فرزند یا ازدواج. اگر مجرد باشد

اگر انگشتر از شاهزاده برداشته شود پایان مأموریت اوست و اگر از زن برداشته شود طلاق یا فوت شوهر است.

و انگشتر آهنین مرد مهمی است مانند سلطان شجاع یا تاجر ثروتمند اگر سرب باشد مرد ضعیف و ضعیف است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا