تعبیر خواب ابن سیرین – خواب تبدیل بدن به مار در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و رؤیا کسی که در خواب دید که بدن به مار (یا مار) تبدیل شده است.

تفسیر یک چشم انداز [من رأى وكأن الجسم تحول على هيئة حية] ابن سیرین در خواب:

اگر شخص در خواب ببیند که بدنش بدن وسیعی شده است، رؤیتش بیانگر آن است که از دشمن همان چیزی است که هست.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن دگرگونی بدن در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب مار، تعبیر خواب یا رؤیت بدن، تعبیر خواب ابن سیرین. .

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا