تعبیر دیدن مرد جوان و پیر و پسر و پیرزن در خواب

معرفی

خوابیده ممکن است در خواب چند جوان یا بچه ای را ببیند که آنها را می شناسد، زیرا ممکن است آنها را نشناسد و مرد جوان ممکن است خود را پیرمرد ببیند و از اهمیت این خواب و تعابیر بسیار تعجب کند. سؤالاتی از سوی مفسر، محقق محمد بن سیرین – رحمه الله – مطرح شده است که در اینجا فهرست می کنیم.

دیدن مرد جوان و پیرمرد

دیدن جوان شناخته شده و ناشناس

و در تعبیر آمده است که هر که در خواب مردی را ببیند که او را می شناسد، نشانه آن است که بیننده از او هدیه یا چیزی می گیرد، عزیز یا گم کرده است.

و هر کس در خواب ببیند که پیراهنی از جوان معروفی گرفت و بیننده بر عهده او بود، آن را بر عهده می گیرد و اگر ریسمان را از او بگیرد، بر خود بیعت کرده است. و اگر پولی را به اشکال مختلف از قبیل طلا یا نقره یا ارزش آن به چه ارزشی ببرد، از رسیدن به خواسته و مقصود ناامید است.

دیدن شیخ معروف و ناشناخته

و هر که شیخ پیری را در خواب ببیند که برای او ناشناخته است و او را نشناسد، دلیل بر جدی بودن رفیقش است.

و اگر ببیند که جوان نیرومندی در خواب به پیر و ضعیفی تبدیل شده است، این زیان علم بعد از جاهلیت است و اگر از شیخ پیروی کند از حسن و حق در زندگی خود پیروی کرده است. .

دیدن جوان شناخته شده و ناشناس

جوانی در خواب – چنانکه ابن سیرین ذکر کرده است – با مردی که آن را می بیند دشمن است و بسته به رنگی که در او دیده می شود تعابیر متعددی دارد پیرمرد و اگر پوست سفیدی داشته باشد پس می گوید. دشمن صادق است و اگر جوان قوی باشد دشمن قوی است، این اگر جوان ناشناس باشد.

جوان معروف در خواب دشمن خاص است و اگر بیننده در خواب از جوان معروفی پیروی کند او دشمن اوست که پیروز می شود و اگر جوان از او بالاتر باشد در خواب. رؤیا، پس پیروزی دشمن بر بیننده است.

دیدن پسر در معلوم و مجهول

پسر اگر مجهول یا معلوم باشد همین تعبیر را دارد پس دشمن ضعیفی است که نمی تواند دشمنی خود را نشان دهد پس دوستی در کمین دشمن او ظاهر می شود و اگر ببیند که مرد قوی پسری را حمل می کند. آنگاه او از بین بردن نگرانی ها و اندوه هاست، یا به دست آوردن پادشاهی که او را اداره کند.

دیدن پیرزن شناخته شده و ناشناس

پیرزن در خواب زندگی است و نیکی زندگی مساوی است با نیکی پیرزن اگر او را آراسته ببیند از زندگی با نیکی و بلندی رنج می برد.

و اگر پیرزن برهنه باشد در دنیا رسوایی است و اگر محجبه و محجبه باشد پشیمانی از چیزی است که پنهان دارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا