تعبیر خواب ابن سیرین – خواب موهای بلند در خواب (برای ثروتمندان)

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن توده – موی بلند یا موی سر بلند – (برای ثروتمندان) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الجمة (للغني)] ابن سیرین در خواب:

الجمه: پیشانی (موی جلوی سر) بلند و تا شانه ها (یا حتی شانه ها) کشیده شده است.

اگر مرد ثروتمندی در خواب ببیند که گونی بر سر دارد، این پول اوست (یا افزایش پولش).

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن موهای بلند مرد ثروتمند در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب مو، تعبیر خواب یا رؤیت مو، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا