تعبیر خواب دیدن اسلحه و شمشیر و نیزه و کمان در خواب.

معرفی

دیدن جنگ و ادوات آن برای همه مردم بی نظمی است و بینش شر است مگر برای سرباز و صاحبان صنعت آن که برای آنها خیر و خوبی است و ابزار جنگ در تفسیر بینش آنها متفاوت است. همانطور که شمشیر و نیزه و منجنیق تعابیر مختلفی از شیخ محمد بن سیرین رحمه الله ارائه شده است که به تفصیل توضیح می دهیم.

شمشیر را ببینید

دیدن شمشیر در خواب

و دیدن شمشیر در خواب پسری به دنیا می‌آورد که بر قومش به مقامی یاد می‌شود و سر شمشیر و غلاف آن نیز فرزند است، پس هر که ببیند در خواب شمشیر گرفته است. تصرف در امور مملکتی و این بدان جهت است که گردن شمشیر دلیل بر امانتی است که بر او متحمل می شود.

و هر کس در خواب ببیند که شمشیر را بر دوش گرفت و نتوانست آن را بر زمین بکشد، این ضعف ولایت او است که آن را دریافت کرد.

و هر کس ببیند که چهار شمشیر از جمله سرب و آهن و مس و زرد بر دوش دارد، آنها چهار نر هستند، زیرا سرب پسر زن و آهن پسر شجاع و زرد پسر ثروتمند و چوب منافق است.

و اگر شمشير خود را بيرون آورد و بيابد كه زنگ زده است، پسر زشت است و شمشير در خواب شکسته شد، پسر در شكم مادرش مرد و غلاف پاره شد بدون اينكه شمشير شكسته شود، پس مرگ مادر پس از سالم ماندن فرزند ذکور است ثلم وزن کودکی است که به دلیل مشکل اخلاقی قادر به تکلم نبوده و شمشیر را بدون اینکه بخواهد به سوی او هل داده است او زن است. که او را بدون تمایل او به او می خواهد.

شمشیر همراه با سلاح های دیگر اقتدار است و جنگ با شمشیر اختلاف بین مردمان هم نژاد است و زدن با شمشیر قدرت زبان و دست است و شمشیر تنها پسری است که می آید و هر که شمشیر خود را بالای سرش بیاورد بدون اینکه قصد ضربه زدن با آن را داشته باشد شهرت و شهرت به دست خواهد آورد.

دیدن نیزه در خواب

و خنجر زدن به نیزه سخنی است از حریف که با خنجر زده سخن می گوید و اگر نیزه از لاریات بود مردی است که از آن استفاده کند و اگر از طناب باشد مرد قوی است. و اگر از الیاف باشد مردی نیکو و حسن شهرت است و اگر تیر را بزند به هدف اصابت نکرده است و آن کوتاهی قاصد در انجام وظیفه است. و اگر به هدف اصابت کرد، برای رسول به هدفی است که برای آن مبعوث شده است.

و هرکس در خواب ببیند که زنی بر نیزه می زند و با آن به قلبش می زند، با او شوخی می کند و از آن شوخی دلش به او وابسته می شود.

دیدن کمان در خواب

پرتاب نیزه در اصل پیامی است که به صورت پیام فرستاده می شود و کمانی که برای پرتاب آن تیر استفاده می شود زن تند زاده است یا پسر و برادر و خویشاوندی با خداوند متعال پسر و کمان است. همراه با سلاح های دیگر شکوه و اقتدار است.

و هر کس در خواب ببیند که کمان را بدون تیر دراز کرده است، خوابش بیانگر سفر دور است، و اگر کمان را به تقلید از عرب سفت کند، سفر به مرد بزرگ عرب است. و جلال و اگر کمان را مرد پارسی کشید سفر به کشورهای بیگانه است و سختی کمان سختی و مشقتی است که با آن روبرو می شود بیننده در سفر و قطع ریسمان. در هنگام سفت شدن آن شکست سفر است و شکستن آن مرگ مرد یا زن یا فرزندی است که زن از او آبستن است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا