تعبیر خواب ابن سیرین – خواب اجابت مزاج در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب اجابت مزاج در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن اجابت مزاج در شلوار در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [التغوط في السروال] ابن سیرین در خواب:

اگر شخصی در خواب ببیند که شلوار یا شلوار خود را دفع می کند، خوابش نشان می دهد که از همسرش عصبانی است و جهیزیه او را تأمین می کند.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن اجابت مزاج در شلوار در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب اجابت مزاج، تعبیر خواب یا رؤیت اجابت مزاج در شلوار، تعبیر خواب ابن سیرین. .

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا