تعبیر خواب دیدن شاه و سلطان در خواب ابن سیرین

معرفی

دیدن سلطان در خواب اگر به شکلی باشد که به آن معروف است بدون خشم و فریب بهتر است و بدی این رؤیت زمانی است که سلطان در خواب خشمگین شود و اخم کند رضایت و غضب خدا غضب خداست.

سلطان را ببین

چشم اندازی از خلافت

هر کس در خواب ببیند که امر خلافت امت به او واگذار شده تا حاکم و سلطان شود و او شایسته آن امر باشد به عزت و جلال عظیم نایل شده است و اگر خلافت را به دست گیرد. با علم به اینکه صلاحیت آن را ندارد، ذلیل و ذلیل می شود و امرش تقسیم می شود و به خود اختصاص می یابد.

و هر که در خواب ببیند که به پادشاهی بزرگ یا سلطانی بزرگ تبدیل شده است در دنیا با فساد در دین و ضعف در آن به عزت می رسد و یا مرگش نزدیک است دستگیری برای رضای خدا.

دیدن وفاداری های سلطان

و هر کس در خواب ببیند که وصی امامی است و به خاطر محبت سلطان به او نزدیک شود، این برای بیننده جلال و افتخار است.

راه رفتن با سلطان به دنبال اوست و درگیری با او در حال راه رفتن اختلاف بین آنهاست و غذا خوردن با سلطان برای بیننده شرافتی است که به همان اندازه که با سلطان خورده می گیرد و همخوابگی با امام در بستر او برابر است با جایگاه بین آنها و غرور.

ورود به خانه سلطان برای بیننده پیشوایی بر امر بزرگی است که برای او غرور و مال فراوان ایجاد می کند و هر که در حرم امام بخوابد از حرم خود غیبت می کند و هدیه امام به بیننده کنیز یا زیبارو است. زنی که سلطان به او می دهد.

دیدن ظلم سلطان

و هر کس در خواب ببیند که امام یا سلطان در میان قوم خود راه می‌رود و مستی بر آنان می‌پاشد، این سخن زیبای سلطان به رعیت است و اگر از دینار و درهم به آنان مالی دهد، برای شنیدن آن است. پادشاه از شنیدن متنفر است و اگر مردم سلطان را با تیر و تیر پرتاب کنند ظلم پادشاه است و دعای مردم بر او بد است و جراحت او با یکی از تیرها پاسخ به ادعای او است و سنگ پرانی پادشاه به سوی آنها ظلم و ستم شاه نسبت به رعایا است و مردمی که شاه خود را به آتش می اندازند، ادعای شاه به مردم با پیروی از سایه ها و تابوها است.

و هر که مردم را در خواب ببیند که برای شاه یا سلطان سجده می کنند، او اطاعت نیکو رعیت از پادشاه است، به حق و محبوب آنهاست، و مبارزه شاه با شیر وحشی شکست اوست. از یک پادشاه بزرگ، ناعادل یا ناعادل.

و جنگ سلاطین در میان خود غلبه یکی از آنان است و او مغلوب در خواب و پیروز بر واقعیت است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا