تعبیر خواب دیدن فرشتگان در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن فرشتگان در خواب ابن سیرین

معرفی

دیدن فرشتگان در خواب برای صاحبش رؤیت خوبی است در صورتی که آنها را در حال شادی و به شکلی که وصف کرده اند ببیند و برای بیننده افتخار و قوت است و بعد از ظلم واقعی بشارت پیروزی است.تعبیرات در صورتی که ظاهر فرشتگان و شرایط آنها در برخورد با بیننده و در رویا متفاوت باشد، متفاوت است.

فرشته ها را ببین

دیدن فرشتگان به نام آنها

دیدن فرشتگان در خواب – اگر بیننده خواب آنها را به نامشان بشناسد – رؤیت خوبی است، زیرا تحقق اهداف و مقاصد است، هر که جبرئیل و میکائیل علیهما السلام را ببیند در حالی که با آنها دشمنی می کند. یا با آنها مجادله کند، گناهی می کند که گهگاه نیاز به کینه توزی دارد، پس با یهودیان موافق است و اگر از جبرئیل مخصوصاً غذا یا نوشیدنی گرفته شود، از اهل بهشت ​​است. ان شاء الله اگر جبرئیل را مضطر یا گرفتار ببیند، بیننده خواب در زندگی به سختی می افتد که او ملک عذاب است.

و هر کس میکائیل علیه السلام را در خواب ببیند، تحقق اهداف و مقاصد دنیا و آخرت است، و آن در مورد کسی است که پرهیزکار باشد، و اگر نافرمانی کند، هشدار و انذار است و اخطار جهان، لذت و بلندی را برد.

و هر کس اسرافیل علیه السلام را ببیند و غمگین باشد و بر تصاویر می دمد و گمان کند که آن دمیدن را به تنهایی شنیده است و نه انسان های دیگر، بینا خواهد مرد و اگر انسان های دیگر آن صدا را بشنوند. بلای شگفت انگیزی در آن مکان رخ می دهد و ممکن است پس از غلبه ظلم عدالت بر او، عدالت گسترش یابد.

و هر کس فرشته مرگ را در خواب ببیند شاد و خشمگین نیست، در راه خدا شهید می شود و در مقابل، فرشته مرگ از مرگ بیننده غمگین و خشمگین می شود. گناهکار و نافرمان

و هر که نویسندگان ارجمند را ببیند در دنیا و آخرت خشنود و مسرور می شود و اگر صالح و از اهل تقوا باشد به خاطر فرموده ی حق تعالی خشنود و سعادتمند می شود. انجام دادن).

دیدن فرشتگان به طور کلی

هر کس در خواب ببیند که فرشته ای از فرشتگان، بیننده را به پسری مژده می دهد، فرزندی شرافتمند و صاحب علم دینی و دنیوی به دنیا آورده است و مورد رضایت پدر و مادرش قرار می گیرد و آنان از او راضی هستند. به خاطر فرموده حق تعالی (خداوند شما را به کلمه ای از جانب خود بشارت می دهد) و اگر ببیند فرشتگان ظرف غذا و میوه را حمل می کنند، روزی شهادت در راه خدا می دهند و از جانب فرشته در خانه او وارد می شود. بخواب، چون دزدها وارد خانه او شدند.

و هر کس ببیند که فرشته ای اسلحه خود را از او می گیرد، قدرت و فضل بیننده ربوده می شود و می میرد و همسر خود را رها می کند و بالعکس، و اگر با فرشته ای کشتی بگیرد، خوار و ذلیل می شود.

و هر کس در خواب ببیند که فرشتگان از آسمان به زمین فرود می آیند تا مردم را یاری کنند، آنان اهل حق و پیروز بر دشمنان خود هستند.

و هر کس در خواب ببیند که فرشتگان پرواز می کنند در حالی که او آنها را به سوی آسمان بدرقه می کند، پس از کسب عزت از آن و آنچه خواسته بود، در دنیا به شهادت رسید.

و هر که در خواب ببیند که به فرشتگان می نگرد، خداوند او را به مصیبتی می رساند، سپس خداوند متعال فرمود: (روزی که فرشتگان را ببینند، در آن روز برای مجرمان بشارت نیست).

و هر کس در خواب ببیند که فرشتگان او را لعن و نفرین می کنند، در دین و ضعف ضعیف است و هر که ببیند فرشتگان غرش می کنند خانه اش خراب می شود و هر که گروهی از فرشتگان یا گروهی از آنها را در مکانی ببیند. و شهری که در آن عالم یا زاهد یا شهریار مرده باشد یا مردی به ناحق کشته شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا