تعبیر خواب ابن سیرین – خواب نوشیدن ادرار در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب نوشیدن ادرار در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن بول در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [شرب البول] ابن سیرین در خواب:

اگر شخصی در خواب ببیند که گویا شخص معروفی (معروف به خواب بیننده) ادرار او را نوشیده است، خوابش بیانگر این است که از مال خود در دنیا برای آن شخص خرج می کند.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن بول در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب نوشیدن بول، تعبیر خواب یا رؤیت نوشیدن بول، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا