تعبیر خواب دیدن اصحاب و تابعین در خواب ابن سیرین

معرفی

دیدن صحابه در خواب برای بیننده و جلال و شرف نیکو است و اگر در وضعیتی که وصف شده باشد تحقق اهداف و کسب ارجمند است و ممکن است بیننده برخی از صحابه را ببیند و بشناسد. نام و شخصیت آنها را می بیند، یا آنها را می بیند که هر یک را به نام خود نمی شناسد، و تعبیری را که از دیدن برخی از صحابه و تابعین شده است، بسازد.

دیدن صحابه

دیدن اصحاب پیامبر

و هر کس یکی از اصحاب رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ یا همه را ببیند و زنده باشند، بیننده در دین قوی و در ایمان راسخ است، پس به عزت و عزت می رسد و برای بلندای عقایدش به قله قیام می کند، صاحب بینایی در مصیبت و گرفتاری افتاد، آنگاه میخی از جانب خدا نصیبش شد و غمش برطرف شد.

مکرر دیدن اصحاب رضی الله عنه، کثرت صدقه بیننده و آسانی در زندگی اوست، پس هر که ابوبکر رضی الله عنه را زنده ببیند نسبت به او دلسوز و مهربان بود. بندگان خدا، و آن از آن روست که ابوبکر را چنین توصیف کرده اند و زنده دیدن عمر رضی الله عنه حکایت از عدالت دارد. حسن خلق و اخلاق بلند، از سرزنش در نزد خداوند نمی ترسد.

اگر عثمان بن عفان را زنده ببیند و او را به نام خود بشناسد، زندگی راحت و زندگی نیکو به او داده می شود، پس بیشتر به مردم غبطه می خورد.

هر کس صحابه اربعه را در یک خواب ببیند در حالی که در امری با هم متحد هستند، آن ملاقات بزرگان ممالک از سلاطین و علما و بازرگانان برای امری بزرگ است.

دیدن صالحان

ديدن صالح در ميان مردگان حاكي از حيات بيننده در كشورش است، زندگي سرشار از رضايت و رفاه، زيرا او زنده در ميان مردگان، ثروتمند در ميان فقرا، خوشبخت در ميان بدبختان است. گفتن حق و ماندگاری عقیده خود و اگر ببیند در خواب به زنجیر کشیده شده است، نشانگر تقوای او در دنیا و استواری او بر قرآن است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا