تعبیر خواب ابن سیرین – خواب استفراغ غذا در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب استفراغ غذا در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن استفراغ یا استفراغ غذا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [التقيؤ طعاماً] ابن سیرین در خواب:

اگر انسان در خواب ببیند که غذا را استفراغ کرده است (استفراغ معلوم بود غذا بوده – یا غذای کامل است -) خوابش نشان می دهد که چیزی به کسی می دهد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن غذا استفراغ در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب استفراغ یا استفراغ، تعبیر خواب یا رؤیت غذا، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا