تعبیر خواب ابن سیرین – خواب استفراغ در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب استفراغ در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن استفراغ یا استفراغ در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [القيء] ابن سیرین در خواب:

استفراغ در خواب عموماً به توبه از روی میل تعبیر می شود. اگر در خواب ببیند استفراغ کرد و برایش ممکن نبود (استفراغش بدون عسر و حرج بود) خوابش بیانگر توبه است و توبه او با احسان او خواهد بود.

ابن سیرین رحمه الله

گفته شد: خواب استفراغ به توبه تعبیر می شود، یا تعبیر به برگرداندن چیزی به صاحبش که آن را از او گرفته است.

و گفته شد: اگر در خواب ببیند استفراغی را که از او خارج شد خورد، خواب دلالت بر آن دارد که چیزی است که به صاحبش برمی گرداند و او برمی گرداند یا به او برمی گرداند.

و گفته شد: اگر در خواب خود را ببیند که باکره استفراغ کرده است، دلالت بر مال حرام دارد که برمی گردد.

تعبیر دیدن استفراغ یا استفراغ در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب استفراغ، تعبیر خواب یا رؤیت استفراغ، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا