تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دفع بلغم از سینه در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دفع بلغم از سینه در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و رؤیت دفع بلغم از سینه در خواب. یا اگر دید که تف می کند یا از سینه خلط بیرون می آورد.

تفسیر یک چشم انداز [من رأى كأنه تنخع] ابن سیرین در خواب:

اگر در خواب ببیند که تف می کند (بلغم از سینه او بیرون ریخته شده است)، خوابش نشان می دهد که چیزی را مخفیانه انفاق می کند (یا نشان می دهد در خرج کردنش بخیل است).

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن بلغم بیرون آمدن از سینه در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب بلغم، تعبیر خواب یا رؤیت بلغم، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا