تعبیر خواب ابن سیرین – خواب تف بر کسی در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب تف بر کسی در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن تف یا تف کردن بر روی انسان در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [البصق على إنسان] ابن سیرین در خواب:

افترا، تهمت زدن به فحشا است، زیرا افترا شرعاً حرام است.

اگر شخصی در خواب ببیند که به شخصی تف می زند، ممکن است خواب او بیانگر این باشد که به آن شخص تف می زند.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن تف یا تف در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب تف، تعبیر خواب یا رؤیت تف، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا