تعبیر خواب ابن سیرین – خواب تلفن در خواب (بشارت یا هشدار)

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب تلفن در خواب (بشارت یا هشدار)

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر دیدن و خواب لفظ یا صدای گوشی مژده یا اخطار در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [كلام أو صوت هاتف ببشارة أو بنذارة] ابن سیرین در خواب:

تلفن: اسم مفعولی که ندا می داد، صدای پنهانی که شنیده می شود ولی صاحبش دیده نمی شود.

شعار یا صدا یا صدای تلفن همراه با مژده یا اخطار نیز به همین صورت است، پس هر کس در خواب ببیند که گویی صدای تلفن شنیده است که به او بشارت یا هشدار می دهد، پس همانطور که صاحب خواب آن را بدون توضیح شنیده است. (از آنجا که صدای پنهان – صدای تلفن – در خواب صادق است – راست باشد یا راست -).

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن صدای تلفن با اخطار یا مژده در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب تلفن یا صدای تلفن، تعبیر خواب یا رؤیا. شنیدن تلفن، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا