تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بوی نامطبوع عرق زیر بغل در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب بوی عرق و دیدن بوی نامطبوع عرق زیر بغل در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [رائحة عرق الابط الكريهة] ابن سیرین در خواب:

تعفن عرق زیر بغل در خواب (برای رعایا یا مسلمانان عادی) بیانگر نفاق است. اگر در خواب ببیند که عرق زیر بغلش متعفن است (بوی نامطبوع دارد) و مسلمان معمولی است، ممکن است خوابش نشان از نفاق او باشد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن بوی نامطبوع عرق زیر بغل در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب عرق ریختن یا عرق ریختن، تعبیر خواب یا رؤیت عرق ریختن یا عرق ریختن، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا