تعبیر خواب ابن سیرین – خواب پنیر کهنه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب پنیر کهنه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن پنیر کهنه یا خشک یا خوردن پنیر کهنه در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الجبنة اليابسة أو القديمة] ابن سیرین در خواب:

و گفته شد: پنیر خشک (یا کهنه) در خواب تعبیر به مسافرت می شود، اگر در خواب ببیند که پنیر خشک (یا کهنه) می خورد، خوابش بیانگر مسافرت است. و پنیر تر (یا نو) در تفسیر بهتر و بهتر از پنیر خشک است و به پول و نیکی و سنت بارور نیز تعبیر می شود.

در کل دیدن پنیر در خواب با پول و آسایش تعبیر می شود. اگر کسی در خواب پنیر ببیند – یا در خواب ببیند که پنیر می خورد – خوابش نشان می دهد که پول و آسایش به دست می آورد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن پنیر کهنه در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب پنیر کهنه، تعبیر خواب یا رؤیت پنیر خشک یا کهنه، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا