تعبیر دیدن و خواب خوردن گوشت انسان و حیوان در خواب ابن سیرین

معرفی

در خواب انسان خواب های زیادی می بیند که ممکن است منطقی یا غیرمنطقی باشد، ممکن است خود را در حال خوردن گوشت حیوانی ببیند و گوشت برادر انسان خود را به شکلی بی سابقه بخورد، بنابراین تعجب می کند که آیا توضیحی دارد یا خیر. تعبیر خواب او شده است و از اینجا ذکر شده است که خواب تعبیر مشروح شیخ محمد بن سیرین – رحمه الله – است که در این مقاله به تفصیل ارائه می کنیم.

خوردن گوشت انسان و حیوان

دیدن خوردن گوشت انسان

هر کس در خواب ببیند که گوشت خود را به تنهایی خورد، از پولی که پس انداز کرده و از گنج هایش که به دست آورده است می خورد و اگر از گوشت دیگران بخورد تعبیرش غیر از آن است. سرمایه دیگران، و اگر ببیند که گوشت خود را گاز می گیرد و آن را تکه تکه می کند و به زمین می اندازد، مردی است فرورفته، و خوردن گوشت زن توسط زن، بیشتر لزبینیسم است. وقت یا دعوا و خوردن گوشت زن، دلیل بر این است که زنا می کند و از زحمت زهرش می خورد و هر که ببیند گوشت زبانش را می خورد. از زبان او بهره مند شود و چه بسا این خواب دلالت بر آن دارد که صاحب آن به سکوت و سکوت عادت کرده و خشم خود را فرو می نشاند و از افشای راز خودداری می کند، در این صورت ثواب خواهد داشت.

دیدن آدامس

در مورد آدامس تعابیر زیادی دارد، پس هر که ببیند آن را می جود در دعوا که قاضی است پولی به او می رسد و اگر رسیده نباشد به خواسته اش نمی رسد و اگر نرسیده باشد. می بیند که شیری را که از آدامس بیرون می آید می جود، سپس به سراغ موضوعی می رود که در آن بسیار صحبت می کند و سابقه اش را با آن ذکر می کنند، مانند اختلاف یا شکایت یا مانند آن، به آن غذا می دهد. به دیگران یا از آن مو یا استخوان می گیرد، زیرا از رهبران، افراد ارشد و بزرگان آنها پول می گیرد، سران مردم به آن مکان می آیند و در آنجا جمع می شوند.

دیدن خوردن گوشت مرده

و گفته شد که هر که در خواب ببیند از گوشت خود می خورد، مال و قدرت زیادی به دست آورده است یا با مرده یا زنده مصافحه کند که عمرش طولانی شود و هر که از گوشت مصلوب بخورد. مال حرام خورده است و از مردی بلند مرتبه است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا