تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خوردن شیر در خواب (آهو ماده)

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خوردن شیر در خواب (آهو ماده)

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن نوشیدن شیر (شیر بز یا آهو) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [لبن أنثى الغزال -أو الظبية- أو لبن الظباء] ابن سیرین در خواب:

شیر در اینجا به معنای شیر است.

شیر بز ماده (آهو یا آهوی ماده) در خواب به نذر تعبیر می شود. اگر کسی در خواب ببیند که شیر بز (آهو) می نوشد، ممکن است خوابش نشان دهد که برای انجام آن نذر کرده است.

ابن سیرین رحمه الله

و امیرالمؤمنین هارون الرشید را دید که گویا در حرم از پشت آهو شیر می خورد. کرمانی شفاهی تعبیر آن را پرسید و گفت: یا امیرالمؤمنین، شیر دادن بعد از شیر گرفتن در زندان بود و مانند تو زندانی نیست، بلکه در حبس کنیزانی که حرام شده است. . و همینطور هم شد.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن شیر آهو در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب شیر، تعبیر خواب یا رؤیت شیر، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا