تعبیر خواب ابن سیرین – خواب نوشیدن شیر در خواب (ببر ماده)

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب نوشیدن شیر در خواب (ببر ماده)

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و رؤیت نوشیدن شیر (شیر ببر) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [لبن أنثى النمر -أو النمرة- أو لبن النمور] ابن سیرین در خواب:

شیر در اینجا به معنای شیر است.

شیر ببر ماده (ببر) در خواب تعبیر به دشمنی می شود. هر که در خواب ببیند شیر ببر می خورد، خوابش نشان می دهد که دشمنی می کند (مثلاً برای کسی که با او دشمنی می کند).

همچنین گفته شده است که شیر نواهیش (مانند سگ، گرگ، کفتار، شیر و ببر) تعبیر شود یا در خواب نشان دهنده آشتی با دشمنان باشد. هر کس در خواب ببیند که از شیر یکی از راویان نوشیده است، خوابش بیانگر آن است که میان او و دشمنانش صلح خواهد بود.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن شیر خوردن ببر در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب شیر، تعبیر خواب یا رؤیت شیر، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا