تعبیر خواب ابن سیرین – خواب شیر خوردن در خواب (شیر ماده)

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و رؤیت نوشیدن شیر (شیر سیاه) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [لبن أنثى الأسد] ابن سیرین در خواب:

ظفر: به معنای پیروزی و پیروزی یا سود و منفعت است.

شیر در اینجا به معنای شیر است.

شیر ماده (شیر زن) را در خواب به پیروزی بر دشمن تعبیر می کنند و گفته اند که او پولی به دست می آورد (شاید از جانب سلطانی توانا). اگر کسی در خواب ببیند که شیر می‌نوشد، خوابش نشان می‌دهد که بر دشمن خود پیروز شده یا پولی به دست می‌آید.

همچنین گفته شده است که شیر نواهیش (مانند سگ، گرگ، کفتار، شیر و ببر) تعبیر شود یا در خواب نشان دهنده آشتی با دشمنان باشد. هر کس در خواب ببیند که از شیر یکی از راویان نوشیده است، خوابش بیانگر آن است که میان او و دشمنانش صلح خواهد بود.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب شیر یا شیر در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب شیر، تعبیر خواب یا رؤیت شیر، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا