تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خوردن شیر در خواب (بز)

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و رؤیت نوشیدن شیر (شیر بز) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [لبن المعز] ابن سیرین در خواب:

شیر در اینجا به معنای شیر است.

شیر بز نیز در خواب به جراحت مال حلال تعبیر می شود. هر کس در خواب ببیند که شیر بز نوشیده است، خواب او نیز نشان می دهد که مال حلال به دست می آورد (یعنی برنده می شود یا مال حلال به دست می آورد).

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب نوشیدن شیر بز (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب شیر، تعبیر خواب یا رؤیت شیر، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا