تعبیر دیدن و خواب دیدن استفراغ و تف و ادرار در خواب ابن سیرین.

معرفی

و از آنچه شیخ بن سیرین – رحمه الله – به تعبیر او دست زده و تعابیر آن را تصریح می کند، دیدن چیزهایی است که از دهان و بینی انسان خارج می شود، مانند تف و استفراغ و بلغم که ممکن است در بین بیننده در خواب بیاید. یک رویا است و در خود تعجب می کند که تعبیر آن خواب را که در این مقاله به تفصیل ارائه می دهیم.

تعبیر دیدن بلغم و تف

مخاط را ببینید

و اما بلغم، هر کس در خواب ببیند که زمین کوبیده یا ناگهان از بلغم خارج شده است، بیانگر آن است که عبادات را به طور کامل انجام می دهد و بدهی خود را به نحو صحیح ادا می کند، یا از ناراحتی و نگرانی می گریزد، یا به مردمی می دهد. با کاری که با آن کردند و به همین ترتیب به آنها برگرداندند.

و گفته شد که بلغم راهنمای روزی فرزند است، پس هر که در خواب ببیند که بر زمین یا چیزی بر آن پا نهاده است دختر دختری برای او به دنیا آمده است و اگر در خواب ببیند که بر آن قدم نهاده است. زنش عمداً یا ناخواسته پسری را حمل می کند، سپس او را رها می کند و او مرد است و در مقابل اگر ببیند همسرش به او گناه کرده است، پسری به دنیا می آورد یا پسر جوانی را از شیر بگیرد و هر کس در خواب ببیند که در خانه مردی که می شناسد یا نمی شناسد گناه کرده است، با زنی از آن خانه ازدواج می کند، حلال یا حرام، و اگر در بستر گناه کرده باشد. مرد معلوم الحال دارد به زنش خیانت می کند اگر دستمال آن مرد را پا به خادم یا معشوقه اش خیانت کرده است خودش به قصد بلغم پول پسرش را می خورد و اگر بلغم دیگران را بخورد. که او را می شناسد، پول پسر دیگری را می خورد و اگر ببیند که در بینی او بلغمی است که در شرف فرود آمدن است، خوابش نشان می دهد که همسرش حامله است و اگر ببیند بلغمش جاری است، اثر می کند. کودکانی که از نظر شکلی شبیه او هستند.

تف را ببینید

و اما تف، مال و توانایی مادی انسان است، پس هر که ببیند تف می کند، تف به انسان می اندازد، تف بر زمین آن زمین یا آن زمین را خریده است، اگر تف بر درختی بیاندازد، پس تف کرده است. نذر را شکسته یا در سوگند به دروغ گفته است که آب دهانش خشک شده فقیر می شود و هر که ببیند آب دهان از دهانش جاری می شود پولی است که به دست می آورد و سپس آن پول را از دست می دهد و هر که می بیند که در حال دویدن است و به هیچ یک از اعضای بدنش نمی خورد و می بیند که گویی مردم آن را با دست می خورند، پس علم و دانشی است که به مردم منتقل می کند و اگر با او خون داشته باشد علمش را با دروغ مخلوط می کند. اگر بیند که آب زیادی از دهانش جاری می شود، حیات بسیار می یابد و آب از دهان تاجر بیرون می آید، دلیل بر اخلاص اوست، با چه می روی؟

دیدن استفراغ یا استفراغ

اما استفراغ دلیل بر توبه ای است که بر دل اوست و اگر نتواند استفراغ کند و ذائقه خود را دوست نداشته باشد برای او مکروه است.

اگر شیر یا عسل بنوشد و استفراغ کند، توبه خالصانه از گناهان است و اگر مست شود و قی کند، بخیلی است که اندکی خرج خانواده اش می کند و از خرج کردنش پشیمان می شود.

ادرار را ببینید

امّا بول در تعبیر مال حرام است، پس هر که خواب ببیند در جایی که نمی‌داند بول کرد، در آن مکان با زنی ازدواج کرده و هر که در خواب ببیند بول می‌کند، نفقه می‌دهد که به او برمی‌گردد. و اگر در چاهی بول کرد از مال حلال انفاق کرد و اگر خواب ببیند گویا بر کالایی بول کرده است که در آن کالا زیان کرده است و اگر در طاقچه بول کند فرزند دانا است. برای او متولد می شود و هر کس ببیند که گویا بر مصحف بول کرده فرزندی دارد که حافظ قرآن است و هر که ببیند کمی بول کرده و مقداری را نگه داشته است اگر توانگر بوده مقداری از مال خود را داشته باشد. رفت و اگر مضطر بود مقدارى از ناراحتى او برطرف شد و اگر ديد كه او در حال بول كردن است و ديگرى با او بول كرد، با آنها آميخته شد، ازدواج و نسب بين آنها واقع شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا