تعبیر خواب ابن سیرین – خواب نوشیدن شیر در خواب (برای زندانی)

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب نوشیدن شیر در خواب (برای زندانی)

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و رؤیت نوشیدن شیر – شیر از گاو – (برای زندانی) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [شرب اللبن (للسجين)] ابن سیرین در خواب:

شیر گاو: شیر گوسفند، شیر گاو، شیر شتر یا شیر بز.

شیر در اینجا به معنای شیر است.

اگر زندانی در خواب ببیند که شیر گاو می نوشد، خوابش نشان می دهد که آزاد می شود.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن شیر خوردن در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب نوشیدن شیر، تعبیر خواب یا رؤیت شیر، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا