تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خوردن شیر در خواب (گاو)

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خوردن شیر در خواب (گاو)

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و رؤیت نوشیدن شیر (شیر گاو) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [لبن البقرة] ابن سیرین در خواب:

غریزه: یعنی هدایت، اسلام یا راه راست یا صحیح. فطره شده است: بر هدایت و اسلام است یا بر راه راست یا راست.

سال حاصلخیز: سال پر خیر و نیکی.

شیر در اینجا به معنای شیر است.

شیر گاو در خواب تعبیر به سنت بارور و نیکی و پول حلال و آلودگی طبیعت است. هرکس در خواب ببیند که شیر گاو می خورد، خوابش بیانگر آن است که مال حلال می کند، یا نشان می دهد که غریزه طبیعی را آلوده می کند، یا این که سال باروری را نیز نشان می دهد.

ابن سیرین رحمه الله

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که غذا را با شیر مخلوط می کند یا شیر را با غذای دیگر مخلوط می کند و می خورد، خواب نشان می دهد که روزی حلال مبارکی می گیرد و به مقصود می رسد یا به مقصود می رسد.

تعبیر خواب نوشیدن شیر گاو (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب شیر، تعبیر خواب یا رؤیت شیر، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا