تعبیر خواب شکار الاغ و گاو غزال در خواب ابن سیرین

معرفی

خواب هایی که بیننده خواب ممکن است در خواب ببیند متفاوت است که نتیجه آن تعابیر مختلفی از خواب بر حسب هر خواب به طور جداگانه است.خواب به گفته شیخ ابن سیرین -حفظه الله – و این همان چیزی است که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت. .

تعبیر خواب شکار الاغ و گاو غزال در خواب ابن سیرین

خر سواری را ببینید

هر کس در خواب ببیند که سوار بر الاغ وحشی است، آن را برمی گرداند و به فطرت خود آن را به هر کجا که بخواهد می برد، پس بیننده مرتکب گناه شده است و در دین خود با نظر امت مسلمان متفاوت است و در نظر و هوس او، یا بر او خشمگین شود، یا مانند آن، زیرا بر او سختی و ترس شدید خواهد بود.

اگر ببیند که الاغ را بر این وجدان نافرمان به خانه‌اش آورد، یا آن را به خانه‌اش برد، مردی نیز در نظر و رفتار او دخالت می‌کند و هیچ خیری در او نیست. بخور، زیرا برای او غنیمت و نیکی می آورد.

نرهای گورخر در تعبیر و تفسیر مرد و ماده زن هستند و شیر الوحشی برای کسانی که مبتلا شده یا شاهد آن بوده اند کمیاب و اندک است، مگر شیر گورخر برای هر که از آن بنوشد. شیر در دین او سود می برد و نیکوکاری در آن.

و اگر حیوانی به الاغ تبدیل شود از نظر امت مسلمین دور می شود و آنها را از آنها جدا می کند و همچنین اگر چیزی از حیوان تبدیل شود مگر اینکه دیده شود که به بز تبدیل شده است. یک لذت برای زنان

و قاطر زنی نازا است اگر زین یا جامه یا چیزی از قایق زنانه داشته باشد و قاطر برهنه از افسار است که خدا و ذلتی برای او نیست آنچه نوشید.

دیدن دوبا و گاو

و هر که بزّه شکار کند کنیز زیبا را بزند و اگر بزّه را ذبح کند کنیز باکره داشته است و اگر ببیند که بز یا گاو را برای غیر خوردن تیر می اندازد و شکار می کند زن می اندازد. و اگر آن را برای شکار و خوردن بیندازد غنیمتی به دست می آورد و اگر شکار را از دست داد، غنیمت می خواهد و آن را نیز از دست می دهد.

دیدن برج جدی و بز

هر که در خواب ببیند که گوساله ناشناس وحشی را زده یا شکار کرده است به پسری می رسد و چه بسا پسر جوانی باشد و بز در خواب در دین خود مردی بزرگ و در خانواده خود بزرگ است.

و هر کس در خواب ببیند که گوشت بز خورد، مدت کوتاهی شکایت کند، سپس بهبود یابد، و هر کس ببیند که بزی یا جدّی را ذبح کرده و نیت آن را برای گوشت نداشته است، برای او می میرد. یا خانواده او فرزندی است و اگر آن را ذبح کرد تا از گوشتش بخورد، به خاطر پسر مال می‌گیرد یا به مقدار کم می‌دهد و همین‌طور گوشت بز و گوسفند در تعبیر کمی خوب است. و نه زیاد، مگر آن که ببیند گوشت چاق است، زیرا خیر زیاد است.

و هر کس در خواب ببیند که گوشت جد چاق می خورد، اندکی از پسر بدتر می شود و اگر ببیند که سر از گوسفندی می خورد، عمرش طولانی می شود و به چه عذابی می افتد. توقع نداشت که در عمرش به او برسد، پس آنچه بر او گذشت از حد آرزویش خارج است، مارمولک که در آن سال خیر می آورد، چربی گوسفند برای کسی که آن را می گیرد، پول زیادی است و جگر گوسفند پولی است که برای کسی که آن را ببیند دفن شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا