تعبیر خواب خوردن و شکار تمساح و ماهی در خواب ابن سیرین

معرفی

از جمله خواب هایی که بیننده خواب ببیند و در خواب ببیند، رؤیای خوردن و خوردن ماهی است، چه با ماهیگیری و چه با خرید آن، و بر خلاف حقیقت ببیند که گوشت ماهی را می خورد. تمساح بعد از اینکه آن را گرفت یا تمساح به آب برمی خیزد و او را می کشد و از خوبی این رؤیت و بدی آن تعجب می کند و شیخ ابن سیرین رحمه الله تعبیر آن خواب را با آن بیان می کند. جزئیات متفاوتی از چشم اندازی که در این مبحث ارائه می کنیم.

تعبیر خواب خوردن و شکار تمساح و ماهی در خواب ابن سیرین

دیدن ماهیگیری و خوردن ماهی

هر که در خواب ببیند ماهی بزرگ یا کوچک یا دو ماهی صید یا صید کند یکی دو زن را مبتلا می کند مال زیاد و نیکو و اگر ماهی که می بیند بزرگ باشد نشان دهنده زیاد است. و بزرگان در آن خیری نیست، در خواب شر است.

و چه بسا طبيعت انسان در ماهي شور متفاوت باشد، اگر در خواب او را ببيند كه مجروح است، ممكن است اين رؤيت حاكي از مال زياد و خير بزرگ براي بيننده باشد، و آن در صورتي كه ماهي بزرگ باشد. و شاهد داستان ماهی است که موسی به دخترش یوشع بن نون گفت موسی از نگرانی و ناراحتی چه وارد شد.

و هر کس ماهی را ببیند که از دهانش بیرون می‌آید، با سخنان آشفته راست و دروغ می‌گوید، و اما خوردن ماهی نرم غنیمت و نیکو است.

دیدن تمساح در حال خوردن و ماهیگیری

و اما تمساح تعبیر دیدن او در خواب دشمن مکار و بسیار حیله گر است، دزدی که از دشمن یا دوست در مقام هفت در امان نیست و روباه در حیله و زیان و مکر. در کمین بیننده است و از نظر مالی و فرزندان و شوهرش به او ضرر می رساند و این تعبیر دیدن هر حیوان متعصب یا درنده ای است و همچنین اگر ببیند که تمساح او را کشیده و به آب برده است. او را کشت و در آب کشت، یعنی به دست دشمن می میرد و شاید شهید شود، پس به دست دشمنانش کشته می شود، زیرا مرگ در خواب مرگ در خواب است. واقعیت بیشتر اوقات

و اگر بیننده خواب موفق به گرفتن تمساح در خواب شود و به گوشت تمساح یا از خون یا از پوست یا برخی از اعضایش مبتلا شده باشد یا اینکه تمساح را بکشد بدون اینکه تمساح او را بکشد. ، سپس از پول آن دشمن به او تحمیل می شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا