تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دیدن سر در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دیدن سر در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و رؤیت نگاه به سر در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [النظر إلى رأس] ابن سیرین در خواب:

نگاه کردن به سر در خواب، بیانگر پیروی از سنت است. (اگر شخصی در خواب خود را به گونه ای ببیند که گویی به سر می نگرد، خوابش بیانگر این است که به سنت عمل می کند.)

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن سر در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب سر، تعبیر خواب یا رؤیت سر، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا