تعبیر رؤیت و خواب عورت و فرج و جماع برای زن و مرد ابن سیرین.

محقق شیخ ابن سیرین – رحمه الله – تعبیر دیدن حلقه در خواب را چه برای مرد و چه زن بیان کرده است، در مورد این رؤیت اقوال زیادی با جزئیات مختلف دارد که در این مقاله به آنها اشاره می کنیم. .

تعبیر خواب عورت و فرج و آمیزش زن و مرد ابن سیرین.

 • و اما عوره ظاهرش شکستن حجاب و شادی دشمنان است که بین ناف و زانو است پس هر که ببیند آن را نشان داد یا لباسش تمام یا قسمتی از آن را آشکار کرد. آنگاه بر حسب آنچه از آن ظاهر شده و ظاهر شده از او بد جلوه می کند.
 • و اگر لباس كمى بر او باشد، به اندازه اى كه آن را پنهان كند، مخصوصاً و نه ساير اعضاى بدن، از امرى كه در آن دقيقتر است، خلع شده است، مقدارى كه در آن تأمل شود.
 • کسى که در خواب نداند که از دین یا معصیت خلع شده است و محل برهنه او مانند بازار یا وسط معابر بوده و برهنگى برجسته است و آن را به چشم مى بیند. از آن خجالت می‌کشد و لباس‌هایش را دارد، سپس ژاکتش را زیر پا می‌گذارد و هیچ خیری در آن نیست.
 • و اگر از آنچه تو وصف کردی کنده شود و عورت را برجسته نبیند و اصرار بر حیا نداشته باشد و لباسی بر او نباشد از امری در امان است. ناراحت کننده است و اگر بیمار باشد خداوند او را شفا می دهد و اگر بترسد در امان است.
 • و اگر چیزی از لباس بر او نباشد، از امید کسى که به او امید داشت، می افتد، یا از مقامی که در آن است، خلع می شود، و اگر عورتش نمایان باشد و شرمنده شود. ظاهر شدن.
 • اگر عورت نمایان نباشد و از آن شرم نداشته باشد، دگرگونی حال او که شرح داده شد، حکایت از حالت امن دارد، پس نباید مورد تمجید دشمنان قرار گیرد.
 • و آزاد بودن در حالی که مشغول کار باشد، دلیل بر شلاق او در آن است و آنچه را که می خواست به او رساند، پس هر کس ببیند که برهنه است و جامه از تنش درآورده اند، در جایی که آن خواب را دیده دشمنانی دارد. و بر آنان غلبه می کند، تسلیم آنان می شود و از آنان می گریزد، و اگر کمری بر کمر خود ببیند، در عبادت کوشا است، و اگر خود را از طلب چیزی جدا ببیند، به آن چیز می رسد. میزان انتزاع او
 • و اما برهنگی اگر مستلزم شغل نباشد، مصیبت و غفلت از اطاعت و نقض پوشش است.
 • و اما ذکر عبارت است از ذکر مرد در مردم و آبروی او یا پسرش و کم و زیاد شدن او در آن، یا با دست خود یا قسمتی از آن را بیرون آورد سپس در آن بازگرداند. پسرش درگذشت و او از مال او بهره مند شد و مالش از بین رفت، پس نزد او برگشت و او را قطع کرد تا اینکه دلیل مرگ یا مرگ پسرش از او معلوم شود، زیرا یادش قطع شده است. با مرگش
 • اگر در خواب ببیند که انسان نر یا حیوانی را می مکد، مکنده با ذکر صاحب مرد و نام او زندگی می کند.از بیماری، اضطراب، ترس یا دین.
 • و هر کس در خواب ببیند که بر ذکر او عهد می بندد، زندگی اش بر او سخت و کارش بر او سخت می شود و پسرش را مسخره می کند.
 • و هر کس خواب ببیند که آلتش داخل شکمش شده است، نشان می دهد که شهادت را کتمان می کند، و هر کس در خواب ببیند که مجرای ادرار خود را می بوسد، و اگر فرزندی نداشته باشد برای او فرزندی به دنیا می آید. اگر در سفر بچه دار شود، نزد او برمی‌گردند و او می‌پذیرد.
 • امّا رَجِّه زن، مهبل است، اگر ببیند که آب در زهرش وارد شده، بچه زاییده است، و دیدن عورت او از آهن یا صفر، دلالت بر یأس از رسیدن به مقصود دارد.
 • و هر کس در خواب ببیند که عورت زنی را بدون مرد معالجه می کند، از پیش او وجنی می گیرد که در آن کمبود و ضعف است.
 • و هر کس در خواب ببیند که عورت زن مجهولی را گزیده است، در امر دنیوی او آسودگی می‌یابد و اگر عورت کنیز را ببیند، خیر و آسایش به او می‌رسد.
 • اگر عورت او را از پشت ببیند، امید به خیر و محبت به دشمن دارد.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا