تعبیر خواب ابن سیرین – خواب برهنگی یا برهنه شدن در جایی در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب برهنگی یا برهنه شدن در جایی در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن برهنگی – یا برهنگی یا برهنگی – در جایی در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [التعري في موضع ما] ابن سیرین در خواب:

هر که در خواب ببیند که گویی سنت جامه او در مقام چه باشد، زیرا او در آن مکان عدّه ای دارد و آن که دیده و دیده است. ولى اگر مقدارى يا چند جامه بر او بود تا برهنگى او پوشانده شود و برهنگى گردنش نباشد. اگر در خواب عورت را با چیزی یا دست خود را بپوشاند، یا او را شکست می دهند یا تسلیم آنها می شود و از آنها می گریزد.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن برهنگی در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب برهنه شدن در مکانی، تعبیر خواب یا رؤیت برهنگی، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا