تعبیر خواب ابن سیرین – خواب غلام سنگین در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب غلام سنگین در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن غلام کلفت (گوشت و ماهیچه خوب) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [العاتق الغليظ] ابن سیرین در خواب:

العتیق: ناحیه بین کتف و گردن.

شانه یا شانه: بالای بازو (سر شانه ها).

و گفته شد که اگر در خواب شانه های کلفت و با گوشت نیکو ببینید، بیانگر مردانگی و قوت در دنیاست. (پس هر کس در خواب ببیند که شانه‌هایش پر از گوشت است، خوابش نشانگر قدرت و قدرت اوست).

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن آزاد سنگین یا ماهیچه های غلام آزاد شده در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب غلام کلفت، تعبیر خواب یا بینایی ماهیچه ها، تعبیر. از رویاهای ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا