تعبیر خواب ابن سیرین – خواب مرد در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب مرد در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن خمیده در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [المنكب] ابن سیرین در خواب:

شانه یا شانه: بالای بازو (سر شانه).

و فرودست در خواب به زینت و شتر یا بی پروایی یا زحمت و به دست آوردن دست تعبیر می شود. (هر چیزی که در خواب روی دوش بیفتد با زیبایی یا درآمد یک شخص به طور کلی مقایسه یا تعبیر می شود).

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن شانه در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب شانه، تعبیر خواب یا خواب شانه، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا