تعبیر خواب ابن سیرین – خواب ناف در خواب (برای خارج نشین)

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب ناف در خواب (برای خارج نشین)

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن ناف – ناف – (برای مهاجر و مسافر) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [السرة (للمغترب)] ابن سیرین در خواب:

و اگر بیگانه ببیند یا در غرب (یا مسافر) باشد، اگر راز را در خواب ببیند، دلالت دارد بر او.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن ناف (برای خارج نشین) در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب ناف یا ناف، تعبیر خواب یا رویت ناف، تعبیر. از رویاهای ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا