تعبیر خواب و رؤیت خود عبد در دست خدا توسط ابن سیرین

چیزی که بیننده در خواب می بیند این است که خود را در پیشگاه خداوند متعال می بیند، سپس خداوند را در خواب می بیند در حالی که در مقابل او ایستاده است، یا او را قضاوت کند یا به او بنگرد، یا خدا را به شکل دیگری ببیند. از آنچه ذکر شد، گویا خدا را به صورت بت می بیند و به عبادت او می شتابد و سجده می کند، سپس تعجب می کند که آیا خواب او تعبیری دارد یا خیر، و به این ترتیب محقق شیخ ابن سیرین تعبیر این خواب را دریافت کرده است. اشکال مختلف به روایت خداوند متعال.

تعبیر رؤیت خود بنده در دست خدا

تعبیر رؤیت خود بنده در دست خدا

 • هر کس در خواب ببیند که در دست خدای متعال ایستاده و به او می نگرد، رؤیت او رؤیت خیر و برکت است، و آن این است که بیننده از صالحان باشد. اگر از صالحان نباشد، از فاسقان یا غافلان در پیشگاه خداست، پس باید مواظب باشد به خاطر فرموده خداوند متعال در روز قیامت مردم به سوی پروردگار جهانیان قیام می کنند. “
 • اگر خود را به گونه ای ببیند که با خدای متعال گفتگو می کند و از او کمک می خواهد یا می خواهد به خواسته هایش برسد، خوابش حکایت از محبت مردم به او دارد و خداوند با نزدیک شدن به او او را گرامی می دارد، پس یکی از اوست. صالحان مقربانی که خدای متعال را عبادت می کنند و ما او را نزدیک کردیم».
 • اگر در خواب ببیند که خداوند در خواب از پشت پرده با او سخن گفته است، چنانکه خداوند با موسی سخن گفته است، یا او را در کوهی دیده است، دین بیننده را اصلاح کرده است، زیرا امانت را به اهلش داده است. ، و پادشاه قدرت و قدرت و اعتبار.
 • و اگر در خواب ببیند که خداوند بدون حجاب با او سخن گفته و خدا را با صدای بلند ببیند، در دین او ضعف و گمراهی بود و اسلام او برای خدای متعال خالصانه بود، به خاطر فرموده خداوند متعال: «وَ برای هیچ انسانی سزاوار نیست که خداوند با او سخن بگوید مگر با وحی یا از پشت پرده.»
 • اگر خدای سبحان را ببیند و عظمت خداوند متعال و ترس از او را احساس کند، خداوند متعال او را به او نزدیک کرده و او را گرامی داشته و گناهان قبلی و آینده او را بخشیده است.
 • هر کس خدا را ببیند برای او آمرزیده شدن گناهانش را آماده کنید یا به او وعده آمرزش داده باشد چه آشکار و چه پشت پرده، پس وعده صحیح است و آمرزش ثابت می‌شود، زیرا خداوند وعده را نقض نمی‌کند. بخشش نیاز به مصیبت دارد، ممکن است تا زمانی که زنده است در خود یا رزق و روزی خود یا پسرش دچار گرفتاری شود.
 • و هر کس ببیند خدا او را پند می دهد و او را از نافرمانی نهی می کند، بیننده باید از آنچه خدای تعالی را راضی نمی کند دست بردارد، زیرا به نافرمانی افتاده است و توبه اش باید توبه کند، زیرا خداوند متعال می فرماید: «شما را اندرز می دهد تا ممکن است». یاد آوردن.”
 • و هر که خدای تعالی را در خواب ببیند و جامه ای بر او بپوشاند، ملبس به اضطراب و بیماری شده است و تا جاودانه است باید نعمت های خدا را شکر کند.
 • و هر کس ببیند خدای تعالی او را به نام خود یا نامی دیگر می خواند، در این دنیا قد و قامت خود را بلند کرده و بر دشمنان خود پیروز شده و بر آنان پیروز شده است و اگر ببیند که او را به او داده است. چیزی از آسایش دنیوی است، پس مصیبتی است که خداوند بر بیننده سزاوار است و بعد از او رحمت خدا را ایجاب می کند.
 • و هر کس در خواب ببیند که خداوند بر او غضب کرده است و در حالی که خشمگین است خود را در پیشگاه پروردگارش ببیند، بیانگر خشم پدر و مادرش بر او یا نافرمانی او از آنان یا خشم او بر یکی از آنان است. از من و پدر و مادرت سپاسگزار باش.» خداوند رضایت پدر و مادر را راضی کند و بالعکس.
 • اگر در خواب ببیند که خداوند بر او غضب می کند و بر او غضب می کند، بدون اینکه نسبت به پدر و مادر خود نافرمانی کند، نشانگر پستی او در میان مردم و از دست دادن مقامش است.
 • و هر کس در خواب ببیند که از بلندی سقوط کرده است، مانند افتادن از دیوار یا دیدن از آسمان یا کوه یا هواپیما، دلالت بر غضب خداوند متعال بر او دارد، به سبب غضب خداوند متعال. می فرماید: و هر که غضب من بر او نازل شود نازل شده است.
 • اگر ببیند که در دست خدای متعال در مکانی یا مکانی که او را می شناسد ایستاده است، عدالت در آن منطقه گسترش می یابد و بر دشمنانش غالب می شود و ظالمان هلاک می شوند و مظلوم مردمش پیروز خواهند شد.
 • هر کس در خواب ببیند که خداوند در مکانی مبدل شده است و خود را به او نگاه می کند، مورد رحمت و رحمت خداوند قرار گرفته است.
 • و هر کس خود را اهانت کننده به ذات الهی ببیند، چه با دلیل و چه بی دلیل، بیننده کافر و ناسپاس از نعمت های خداوند است و به حکم و حکم خداوند به حق خود راضی نیست.
 • و هر که خدا را بر تخت پادشاهی ببیند و بیننده به این تخت بنگرد، از خداوند لطف و رحمت و فضل فراوان کسب کرده است.
 • و هر کس تصویر یا مجسمه ای را ببیند و گمان کند که آن خدای متعال است یا به او گفته شده است، مجسمه یا بت را پرستش کرده و بر آن سجده می کند در حالی که یقین دارد که آن خدای حقیقی است.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا