تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بلوغ (برای گنهکار) در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بلوغ (برای گنهکار) در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و رؤیت بلوغ (بر گناهکار) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [البلوغ (للعاصي)] ابن سیرین در خواب:

و اگر گنهکار یا فحشی پنهانی ببیند، اگر در خواب ببیند که به آن پی برده است، متوجه شده است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب بلوغ (برای گنهکار) در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب بلوغ، تعبیر خواب یا رویت بلوغ، تعبیر خواب ابن سیرین. .

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا