تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن پسر (به مرد) در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن پسر (به مرد) در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن پسر در خواب

دشمن (یا دشمن او): مراد در اینجا کسى است که با او دشمنى یا رقابت کند و نزاع کنند (یعنى حریف او) یا دشمنى و کینه توزى که بر عکس دوست است.

تفسیر یک چشم انداز [الصبي (للرجل)] ابن سیرین در خواب:

و اما پسر در تعبیر (تعبیر خواب یا رؤیا) در خواب، تعبیر او از مرد به زمان اعداد است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن پسر در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب پسر، تعبیر خواب یا رؤیا پسر، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا